Централізована бібліотечна система

Сучасна бібілотека в дзеркалі інноваційних змін

Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони допомагають бібліотекам стати конкурентоздат-ними, запроваджувати нові бібліотечні послуги, формувати позитивний імідж в суспільстві і конкретній громаді.

Інноваційний шлях розвитку бібліотеки – це шлях перет-ворень, що вимагає науково-обгрунтованих підходів до онов-лення бібліотечної діяльності, застосування спеціальних методик їх практичного здійснення. Розвиток теорії, методики і організа-ції інноваційної діяльності бібліотек не може здійснюватися ізольовано від інноватики, тобто загальної теорії змін, але ці методики повинні бути застосовані тільки в умовах бібліотечної справи.

Під інноваційною діяльністю ми розуміємо діяльність, направлену на стимулювання поступального розвитку бібліо-теки, який здійснюється за рахунок змістовного, структурно – організаційного оновлення і технологічної модернізації всіх процесів, а також позитивних змін в професійній свідомості персоналу, підвищенні креативного потенціалу співробітників.

Але якою б не була врешті – решт мета інноваційної діяльності – вона повинна бути направлена на кінцевий резуль-тат – підвищення рівня інформаційно – культурного обслугову-вання  користувачів.

Інноваційний підхід в організації діяльності бібліотек ви-магає від працівників високого професіоналізму, прогресивного мислення та готовності до прийняття нестандартних рішень, а орієнтиром у своїй роботі має слуговати максимальне задово-лення потреб читачів, як найвищий критерій досягнення успіху.

Україна. Закони. 

            Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Текст] : від 8 верес. 2011 р. №3715-VІ // Голос України. - 2011. - 1 жовт. - С. 8.

 

            Автоматизована інформаційно-бібліотечна система   " Шкільна бібліотека  LS 2.2" [Текст] : іннов. розробка : [програма АІБС для бібл. роботи] // Шк. б-ка. - 2010. - N 6. - С. 47-52.

 

          Базиленко І. Полювання за інформацією: інформаційні ресурси і технології в дитячій бібліотеці [Текст] : [досвід роботи б-ки для дітей щодо використання нових інформ. технологій для забезпечення потреб користувачів] / Ірина Базиленко // Бібл. форум України. - 2011. - N 3. - С. 22-24.

 

          Бондарева С. КИБО - книгоноша ХХІ века [Текст] : орг. вне-стационар. обслуживания читателей : [в б-ках России] / Светлана Бондарева // Библиополе. - 2011. - N 8. - С. 2-5.

 

          Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчиз-няному бібліотечному процесі [Текст] / Жанна Вертій // Бібл. вісн. - 2010. - N 6. - С. 26-33.

 

            Вітаємо з відзнакою Львівський навчально-бібліотерапев-тичний центр "Ковчег" [Текст] : [інновац. проект Львів. обл. б-ки для дітей посів І місце в конкурсі проектів] // Бібл. планета. - 2011. - N 2. - С. 42.

 

            Гниломедова Т. Спасательный круг : особая забота для особых людей : [библ.-информ. центр "Социальный" предостав-ляет всем нуждающимся бесплатн. правов. консультат.  и инфор-мац. помощь] / Татьяна Гниломедова, Мария Вишняковская // Библиотека. - 2011. - N 7. - С. 20-21.

         Эркаева Г. Привлечь - значит увлечь [Текст] : [проэкт по провлечению читателей в б-ку] / Гузяль Эркаева // Библиотека. - 2011. - N 8. - С. 43-46.

 

          Єпіфанова О. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володи-мира Даля [Текст] / Ольга Єпіфанова, Вероніка Савельєва // Бібл. форум України. - 2010. - N 3. - С. 9-11.

 

          Каліберда Н.             Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів : традиції і інновації [Текст] : міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань" / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібл. вісн. - 2009. - N 6. - С. 7-10.

 

         Кононова Т. Поговори со мной, Гете [Текст] : как органи-зовать курсы иностр. языков: [центр дополн. образования при универс. науч. б-ке для горожан] / Тамара Кононова // Библиотека. - 2011. - N 7. - С. 17-19.

 

       Королева И. От круглого стола до сетевого проекта "ВИСС" [Текст] : [в Псков. ОУНБ] / Ирина Королева // Библиополе. - 2011. - N 8. - С. 6-9.

 

      Лысанова Л. Модельные - особая примета в деревне [Текст] : [в рамках реализации общерос. проекта "Создание компьютерных библиотек в сельских районах и организация на их базе виртуального справочно-информационного обслужи-вания населения" были открыты четыре модел. б-ки] / Лариса Лысанова // Библиополе. - 2011. - N 9. - С. 21-22.

 

         Матвеева И. В поисках перспектив [Текст] : итоги второй межрегион. шк. инноватики: [инновац. деятельность Челяб. б-к] / Ирина Матвеева // Библиополе. - 2011. - N 7. - С. 7-10.

        Николаенко Н. Инновационная ориентированность руко-водителя - залогуспешной деятельности библиотеки [Текст] : [деятельность руководителя б-ки как лидера инновац. преобра-зований в библиот. работе, связанных с информатизацией обще-ства, развитием новых технологий] / Наталья Николаенко // Бібл. форум України. - 2010. - N 3. - С. 5-8.

 

         Пашин А. Надежный инструмент управления [Текст] : принципы и нормы инновац. политики : [в библ. деле] / Алексей Пашин // Библиотека. - 2011. - N 8. - С. 2-5.

 

        Пылаева И. Администрирование электронного читально-го зала при помощи инновационных информационных технолог-гий [Текст] : [отражен опыт работы сотрудников электрон. чит. зала б-ки Полтав. ун-та экономики и торговли] / Ирина Пылаева, Ирина Скирда // Бібл. форум України. - 2011. - N 2. - С. 4-5.

 

         Потехина Н. Огненным годам посвящается... [Текст] : итоги облас. конкурса инноваций : [библ. инновации "Война и книга", посвящен. юбилею Победе у ВОВ] / Наиля Потехина // Библиотека. - 2011. - N 8. - С. 34-37.

 

         Рогова П. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського та її роль в інноваційному розвитку вітчизняної науки і освіти [Текст] : [здобутки наук.-дослід. та практ. діяльності ДНПБ щодо інформ. забезпечення] / Павла Рогова // Бібл. форум України. - 2011. - N 1. - С. 55-60.

 

         Садова С. Про визначення стратегічних перспектив у Програмі розвитку університетської бібліотеки та організаційні засади їх виконання на досвіді бібліотеки Полтавського універси-тету споживчої кооперації України [Текст] : [досвід формування стратег; програми розвитку б-ки та ступінь її впливу на ефектив-ність роботи б-ки щодо впровадження інновац. інформ. технологій] / Світлана Садова // Бібл. форум України. - 2011. - N 3. - С. 29-33.

 

        Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі [Текст] : частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки / Денис Соловяненко // Бібл. вісн. - 2011. - N 1. - С. 8-24.

 

        Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України [Текст] : [електрон. каталог, впровадження штрих-кодової технології, пластик. електрон. читац. картка] / Л. Татарчук // Бібл. планета. - 2011. - N 2. - С. 30-32.

 

        Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду [Текст] : [досвід роботи б-к Рівненщини щодо надання доступу громадян до офіц. інформації з використанням можливостей Інтернет-технологій; інновац. послуги] / Раїса Щербан // Бібл. форум України. - 2011. - N 2. - С. 9-12.


Вебліографія

   Бібліотека : вчора, сьогодні, завтра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3509. - Назва з екрану.

 

   Досвід запровадження інноваційних бібліотечних послуг в Україні та за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/olenabashun/ss-10071797. - Назва з екрану.

 

    Інновації та бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://librozh.at.ua/news/innovaciji_ta_biblioteka/2010-08-02-10. - Назва з екрану.

 

    Інноваційна діяльність бібліотечних установ [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу :  http://klasnaocinka com.ua /ru/article /innovatsiina-diyalnist-bibliotechnikh-ustanov-.html. - Назва з екрану.

 

     Інноваційна діяльність у бібліотеках [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.zounb.zp.ua/node/ 1094#1.Бібліотечна інновація |outline. – Назва з екрану.

 

      Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=1120&start=9. – Назва з екрану.

     Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2009_1/st10.pdf. - Назва з екрану.

 

     Конференція УБА «Інноваційна діяльність бібліотек» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=86&cHash=e3bb6a17b6bab3a15e1eb0dddf1704e1. – Назва з екрану.

    Ніколаєнко Н. Розвиток теорії, методики і організації інноваційної діяльності бібліотек не
може здійснюватися ізольовано від інноватики, тобто загальної теорії змін, ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

library.uipa.kharkov.ua/library/BD/VidannaBibl/Nikalaenko.doc. – Назва з екрану.

 

      Основні засади інноваційного розвитку бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 http://library.lp.edu.ua/prezent/belouus.pdf. -Назва з екрану.

 

    Регіональна інноваційна політика розвитку бібліотек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ula.org.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=86&cHash=e3bb6a17b6bab3a15e1eb0dddf1704e1. – Назва з екрану.